Paskelbti "Gero vejo" regatos nuostatai ir instrukcija

2009-05-18


VI-OSIOS BURIAVIMO REGATOS

„Gero Vėjo"

LENKTYNIŲ  INSTRUKCIJA

Klaipėda, 2009/05/23 - 2009/05/24 d.

1. ORGANIZATORIAI

Regatos organizacinis komitetas.

2. TAISYKLĖS

Nurodytos regatos nuostatuose. Nuo saulės laidos iki patekėjimo jachtos privalo laikytis Tarptautinių laivų prasilenkimo taisyklių COLREGS 72.

3. JACHTŲ KLASĖS

KREISERINĖS JŪRINĖS JACHTOS, turinčios galiojantį matavimo liudijimą.

4. PARAIŠKOS

Paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui iki 2009 m. 05. 23 d. 10.00 val.

5.   DALYVIŲ INFORMAVIMAS

Informacija dalyviams bus iškabinama  skelbimų lentoje.

6. LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI

Bet koks lenktynių instrukcijos pakeitimas bus pakabintas skelbimų lentoje  ne vėliau kaip 0,5 val. iki starto.

7. SIGNALAI KRANTE

 • 7.1. Signalai (vėliavos) krante bus pakeliami jachtklubo stiebe palydint garsiniu signalu.
 • 7.2. "AP" vimpelas reiškia plaukimo atidėjimą ir jo pakėlimas palydimas dviem garsiniais signalais, nuleidimas - vienu.
 • 7.3. "Perspėjamasis" signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po valandos nuleidus "AP" vimpelą.

8. VARŽYBŲ PROGRAMA IR LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

 2009 05 23   09.00-10.00 val. - dalyvių registracija.

                                            10.00 val. - teisėjų, trenerių ir vadovų pasitarimas.

                                           10.55 val. - "Perspėjamasis" signalas.

2009 05 23      po finišo numatomas varžybų uždarymas, bei nugalėtojų apdovanojimas.

2009 05 24    12.00 val. - numatomas uždarymas (rezervinė diena.)                      

9. KLASIŲ VĖLIAVOS

Klasės vėliava yra vėliava "W" - wisky.

LENKTYNIŲ DISTANCIJA

Distancijos schema parodyta iliustracijoje, bojos prie  Palangos koordinatės yra: ____________ Ost, _______________N.

Tikslios koordinatės bus paskelbtos Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimo
metu.

10. ŽENKLAI

Ženklas prie Palangos geltona pripučiama boja.

11. STARTAS

 • 11.1. Startas bus duodamas pagal 26 taisyklę: likus 5 minutėms - pakeliama klasės vėliava, likus 4 min.- pakeliama "P" vėliava, likus 1 min.- nuleidžiamos "P" vėliava, startas - nuleidžiama klasės vėliava.
  11.2. Startas duodamas, jei startuoja ne mažiau kaip dvi jachtos.
 • 12.5. Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi 5 min.
 • 12.6. Starto linija yra tarp vedlinės ženklo krante ir bakeno vandenyje į šiaurę nuo doko.
 • 12.7. Startas atviras 1 val.
 • 12.8. Jachta, starto metu atlikusi falšstartą ir neištaisiusi savo klaidos, baudžiama 5% laiko bauda.

 

13. TEISĖJŲ LAIVAI PRIE ŽENKLŲ

 • 13.1. Prie visų ženklų teisėjų katerių nebus.
 • 13.2. Teisėjų laivo nebuvimas prie ženklo negali būti pagrindas reikalauti rezultato atstatymo. Tai keičia taisyklę 62.1. (a).

14. FINIŠAS

Finišo linija yra tarp vedlinės ženklo krante ir ženklo vandenyje.

15. KONTROLINIS LAIKAS

Kontrolinis laikas yra 130% laiko, kurį sugaišo pirmoji finišavusi jachta.

16. NUOBAUDOS

Už 2 dalies pažeidimus nuobaudos pagal taisyklę 44. 1. ir 2. (posūkis 720°), ženklo palietimas nuobauda pagal taisyklę 31.2. (posūkis 360°).

 

17. PROTESTAI

 • 17.1. Protestas turi būti parašytas specialiame blanke, kurį galima gauti varžybų sekretoriate ir turi būti perduotas į varžybų sekretoriatą ne vėliau 1 val. po finišo.
 • 17.2. Protestai bus nagrinėjami jų gavimo eilės tvarka, kaip galima greičiau, bet ne anksčiau kaip po 30 min. nuo protestų pateikimo.
 • 17.3. Protestų informacija bus skelbiama lentoje Protestų komiteto sprendimai - galutiniai (galioja taisyklė 70.4.a).
 • 17.4. Protesto mokestis - 20 Lt.

18. REZULTATŲ NUSTATYMAS

Regata handikapinė ir perskaičiuotas laikas CT skaičiuojamas pagal formulę.

19. PAGALBINIAI LAIVAI

Žiūrovai, treneriai ir pagalbinis personalas neturi būti lenktynių zonoje nuo "Paruošiamojo" signalo momento, išskyrus gelbėjimo atvejus. Už šio draudimo pažeidimus jachtos, susijusios su pažeidėju, gali būti diskvalifikuotos.

20. RADIJO RYŠYS

Varžybų metu jachta negali nei perduoti nei priiminėti radio ryšio priemonių signalus, neprieinamus visoms jachtoms. Šis apribojimas taip pat taikomas mobiliems telefonams.

21. SAUGUMAS

 • 21.1. Jachta, pasitraukusi iš lenktynių, turi apie tai kaip galima greičiau pranešti lenktynių komitetui.
 • 21.2. Individualias gelbėjimo priemones ir saugos diržus dalyviai privalo dėvėti pagal "geros jūrinės praktikos" taisykles. Pažeidusieji šį reikalavimą diskvalifikuojami.

22. ATSAKOMYBĖ

Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti varžybose, dalyviai prisiima asmeniškai sau, pagal 4 taisyklę "Sprendimas dalyvauti lenktynėse". Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, susijusią su varžybomis, prieš ar po jų, o taip pat už kūno sužalojimus ar inventoriaus nuostolius. Už laivų ir įgulų narių saugumą atsako jachtų vadai.

 

Vyr.teisėjas                                                                   Linas Tamkvaitis

                

 

 

6 - OJI   LIETUVOS  KREISERINIŲ JŪRINIŲ JACHTŲ BURIAVIMO REGATA

NUOSTATAI

Regata vykdoma 2009 m. gegužės mėn. 23-24 dienomis Klaipėdoje, Baltijos jūroje. Regatą vykdo  organizatorių sudarytas bei patvirtintas lenktynių komitetas.

1. Taisyklės

Regata  vykdoma pagal:
1.1.  ISAF 2009-2012 m. RRS,
1.2. Šiuos nuostatus,
1.3. Regatos instrukciją.
1.4. Tarptautines kreiserinių jachtų apmatavimo taisykles (Dansk Handicap 2007).
1.5. Lietuvos kreiserinių jachtų varžybų taisyklės - 2006 ir jų pakeitimus.

2. Reklama

Reklama apribojama kategorija C.

 

3. Paraiškos , leidžiamos jachtų klasės, dalyviai.

Regata atvira. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai bei užsienio jachtos. Ekipažo narių skaičius - 8 žmonės.
Vardinės paraiškos pateikiamos varžybų organizatoriams. Paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo atstovas ir joje turi būti tekstas: "Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos". Jachta turi turėti galiojantį „Laivo bilietą" ir galiojantį Dansk Handicap matavimo liudijimą, o kapitonas I eilės vairininko ar jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią jachtos dydžiui. Kiekvienas regatos dalyvis turi pateikti pasą ar asmenybės kortelę, nepilnamečiai privalo turėti patvirtintą tėvų leidimą dalyvauti varžybose.
Lenktynių komitetas turi teisę neleisti dalyvauti tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.
Regatoje dalyvaujančių jachtų sąrašas ir jų t bus iškabintas Klaipėdos jachtklube 2009 05 23 d. 10.30 val.

4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos

4.1. Starto mokestis: Visi regatos dalyviai moka starto mokestį: 20 Lt.
4.2. Priėmimo sąlygos: Regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami.
4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.
4.4  Rekomenduojama įguloje turėti narį iki 18 metų.

5. Programa ir kalendorius

Gegužės 23d.
8:00 - 10:00 val.      Dalyvaujančių regatoje jachtų kontrolinis apmatavimas, būklės patikrinimas, dalyvių dokumentų patikrinimas.
10:00 val.               Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.
11:00 val.               Regatos startas:
                             Klaipėdos jachtklubas, priėmimo boja, Palanga, priėmimo boja, Klaipėdos jachtklubas.

                             Po finišo:          
                             Regatos uždarymas, nugalėtojų apdovanojimas. Regatos įspūdžių aptarimas.

Gegužės 24 d. Rezervinė.                   

6. Matavimo procedūra

Jachtos lenktynių balas RH ir teorinis vienos jūrmylės plaukimo laikas t imamas iš galiojančio matavimo liudijimo pagal Dansk Handicap 2007. Jachtos neturinčios matavimo liudijimų, gauna balą pagal LBS vyr. matuotojo Vyganto Stankaus rekomendaciją, remiantis turimo jachtų duomenų banko analogu.

7. Varžybų instrukcijos paskelbimas

Bus paskelbta iki 9.00 val., 2009 05 23 skelbimų lentoje.

8. Varžybų taisyklių pakeitimai

RRS ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia RRS, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje.
Esant konfliktų taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškam tekstui.
Varžybų taisyklių pakeitimai gali būti skelbiami tik raštu.

9. Regatos vykdymo vieta

9.1. Regatos bazavimosi vieta Klaipėdos jachtklubas (Smiltynės 25, Klaipėda).
9.2. Varžybų vykdymo zona Baltijos jūroje.

 

10. Varžybų distancija

 Distancija nurodyta instrukcijoje

11. Skaičiavimo sistema

Varžybos handikapinės. Vieta nustatoma pagal geriausią perskaičiuotą laiką, skaičiuojamą pagal formulę: CT=ET + [(ts - t) * L], kur :
CT - perskaičiuotas laikas sekundėmis,
ET - sugaištas distancijoje laikas sekundėmis,
ts - lėčiausios dalyvaujančios varžybose jachtos vienos mylios teorinis plaukimo laikas sekundėmis,
t - jachtos vienos mylios teorinis plaukimo laikas sekundėmis,
L - distancijos ilgis jūrmylėmis.

12. Prizai

Prizininkai apdovanojami regatos medaliais bei diplomais. Jachta nugalėtoja apdovanojama taure.

13. Atsakomybės atsisakymas

Regatoje sportininkai dalyvauja vien savo rizika (RRS 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.

                                                                                  

Organizacinis komitetas

 

 


KOMENTARAI
Darijus 2009-06-04 10:16
Jau ir vargsai Rumunijos gyventojai mato musu puslapio televizija. Aciu uz operatyvuma! :)
KOMENTUOTI
Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai. Prisijungti galite naudodamiesi

Minijos kaimas
Šilutės rajonas
55 21‘ 25‘‘N
021 17‘08‘‘E